Abbuchungsauftrag príkaz na inkaso, inkasný príkaz  
Angriffsrecht právo na prevod obchodného podielu  
Anhang úroky 500,00 € samt Anhang
Anlagestrategie investičná stratégia  
Ausschreiber vypisovateľ (súťaže)  
Begutachtungsentwurf návrh na pripomienkovanie  
Belastungsbuchung zápis na ťarchu účtu  
Beweislast dôkazné bremeno Die Beweislast für das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit trägt der AG. Dôkazné bremeno v prípade úmyslu alebo hrubej nedbalosti nesie objednávateľ
Datenstick kľúč  
DVR-Nr.  (Datenverarbeitungs-registriernummer ) (elektronické) registračné číslo  
Einlagensicherungsfonds fond na ochranu vkladov  
Einrichtung des öffentlichen Rechts verejnoprávna inštitúcia  
Einzugsermächtigung povolenie na inkaso  
Ersitzung vydržanie  
essentiell základný essentielle Vertragsbedingungen základné náležitosti (podmienky) zmluvy
Fernleitungsnetzbetreiber prevádzkovateľ prepravnej siete (napr. ropovod)
Freizeitwohnsitz druhé bydlisko  
Kommissionierplatz vychystávacie miesto (pozn. príprava tovaru na výdaj)
bestehen prospieť bestanden  mit  Auszeichnung,  sehr  gut  bestanden,  bestanden,  nicht  bestanden
Ladung predvolanie Ladung zur Vernehmung als Zeuge predvolanie svedka na výsluch
Lastschrift priame inkaso, príkaz na inkaso, ťarchopis  
Lastschrifteinzugsverfahren priame inkaso (direct debit)  
Nettomargenmethode metóda čistého obchodného rozpätia  
Rüge výhrada Daher ist eine Vertragsverletzungs-klage unzulässig, soweit sie sich auf Rügen stützt, die nicht im Mahn-schreiben enthalten waren. Žaloba o nesplnenie zmluvnej povinnosti je teda neprípustná, pokiaľ spočíva na výhradách, ktoré neboli uvedené vo výzve.
sachwidrig nelogické  
Sonderziehungsrechte zvláštne práva čerpania  
Trainee stážista  
Überweisungsverkehr bezhotovostné platobné služby  
Unschuldsvermutung prezumpcia neviny  
Unverletzlichkeit der Wohnung nedotknuteľnosť obydlia  
Verbringungsverbot zákaz dovozu a vývozu  
Wegfall der Geschäftsgrundlage zánik podstatnej náležitosti zmluvy Zhotoviteľ sa zrieka toho, aby uzatváranú zmluvu napadol alebo upravil kvôli zániku podstatnej náležitosti zmluvy alebo omylu alebo, aby z tohto titulu vzniesol námietku.
     
Nemecko-slovenský odborný slovník
ekonomický, hospodársky, právny, sociálny
Z prírastkov slovníka v online verzií
Späť